در رقابت صدور حق بیمه در سال ۹۹ چه گذشت؟

 ۳۰ شرکت بیمه ای خصوصی و دولتی در سال ۹۹ در مجموع ۸۲۰ هزار و ۲۸۹ میلیون ریال بیمه صادر کردند که در این میان شرکت دولتی بیمه ایران که در سال ۹۹ زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد ریالی را رقم زد با ۲۶۱ هزار و ۹۰۴ میلیارد در سال در پایان سال قبل سهم ۳۲ درصدی در صدور بیمه نامه داشت. البته با این آمار هنوز این سؤال بدون پاسخ می ماند که علت زیان انباشته این بیمه دولتی در سال ۹۹ چیست؟
کد خبر : 22416
تاریخ انتشار : یکشنبه 30 آبان 1400 - 19:18

به گزارش خط بازار ،بیمه های آسیا ، دانا و پاسارگاد نیز به ترتیب با صدور ۸۴.۱۴۱ ، ۶۴.۰۳۴ و ۴۹ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. براساس این گزارش بیمه نامه شخص ثالث و مازاد از سبد ۸۲۰ هزار میلیارد صدور بیمه نامه ها سهم ۲۷۵ هزار و ۲۲۹ میلیاردی معادل ۳۳.۶ درصد داشت. صدور بیمه نامه اعتبار نیز در پایان سال قبل سهم اندک ۱۰۲ میلیارد ریالی داشت که معادل ۰.۰۱ درصد از کل حق بیمه های صادره بود.

 

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

ضریب خسارت

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل

(%)

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل

(%)

مقدار (درصد)

تغییر (واحد)

زندگی خاورمیانه

۹۵۶

۲۷۷/۴

۰/۱

۹۵

۱۹۱

۰/۰۲

۲۶/۶

۱۰

زندگی باران

۹۶۵

۰/۱

۱۴

۰/۰۰۳

۰/۲

۰/۲

حافظ

۱,۰۸۸

۱۰۳/۷

۰/۱

۶۲۴

۱۱/۷

۰/۱

۱۱۴/۴

۳۴/۹

متقابل کیش

۱,۳۸۲

۷۱/۷

۰/۲

۱۵۰

۳۹۲/۳

۰/۰۳

۵۹/۲

-۴/۴

امید

۱,۵۰۷

۵۵/۴

۰/۲

۸۴۶

۲۷/۶

۰/۲

۹۳/۸

۱۶/۶

متقابل قشم

۲,۱۱۵

۱۰۶/۵

۰/۳

۹۲/۶

۲۳/۷

۰/۰۲

۹۳/۸

۱۳۰/۵

آسماری

۲,۴۷۶

۷۸/۸

۰/۳

۱,۳۱۹

۷۸/۳

۰/۳

۶۵/۹

-۴/۵

حکمت صبا

۲,۹۶۳

۵۸/۱

۰/۴

۱,۱۳۹

۴۷/۱

۰/۳

۵۶/۷

-۱۵/۲

ایران معین

۳,۱۰۴

۵۹/۷

۰/۴

۱,۳۹۷

۱۷

۰/۳

۶۱/۷

-۳۴/۵

آرمان

۳,۲۴۶

-۲۰/۴

۰/۴

۲,۶۳۲

۵/۶

۰/۶

۷۵/۴

۰/۷

میهن

۳,۴۹۴

۱۳/۷

۰/۴

۲,۷۵۴

۲۳/۴

۰/۶

۱۰۷/۳

۸

تعاون

۶,۳۱۹

۶۶/۴

۰/۸

۳,۴۰۸

۶۱/۲

۰/۸

۷۶/۶

۴/۷

تجارت نو

۱۱,۱۴۰

۹۰/۶

۱/۴

۴,۵۰۳

۴۰/۵

۱

۶۰/۴

-۲۵/۳

نوین

۱۳,۷۶۳

۳۸/۹

۱/۷

۷,۹۸۳

۳۱/۲

۱/۸

۷۷/۳

-۱۶/۱

رازی

۱۴,۱۵۶

۳۹/۵

۱/۷

۷,۸۶۹

۱/۸

۶۹/۲

-۲۴/۴

سرمد

۱۶,۲۸۸

۶۸/۸

۲

۶,۹۷۲

۲۶/۲

۱/۶

۷۲/۶

-۱۲/۱

ما

۱۶,۵۴۳

۶۲/۴

۲

۶,۶۰۹

۴۵/۸

۱/۵

۶۰/۸

-۱۴/۸

سامان

۱۶,۷۹۵

۲۴/۶

۲

۷,۱۸۵

۱۱/۵

۱/۶

۶۶/۹

-۷/۲

کارآفرین

۱۷,۰۳۳

۳۹/۳

۲/۱

۶,۷۳۶

۴/۲

۱/۵

۵۳/۳

-۱۷/۳

ملت

۱۸,۰۲۲

۳۸/۲

۲/۲

۸,۳۸۶

۱۹/۵

۱/۹

۱۰۲/۷

-۱۱/۲

سینا

۱۸,۲۸۸

۳۶/۴

۲/۲

۱۱,۱۶۳

۴۵/۳

۲/۵

۱۰۰

۲۰/۸

معلم

۳۰,۶۸۹

۲۹/۵

۳/۷

۲۲,۱۹۰

۴۶

۵

۱۴۰/۵

۴۸/۹

کوثر

۳۵,۳۴۰

۴۵

۴/۳

۲۰,۶۲۳

۵۴/۲

۴/۷

۷۸/۴

۲

پارسیان

۳۶,۸۲۵

۲۹/۵

۴/۵

۱۸,۹۴۰

۲۴

۴/۳

۶۸/۲

-۱۰/۲

البرز

۴۰,۴۳۴

۲۹/۹

۴/۹

۲۱,۳۴۱

۱۲/۳

۴/۹

۷۳/۷

-۱۷/۴

دی

۴۱,۱۳۸

۰/۱

۵

۲۶,۱۴۰

۱۸/۷

۵/۹

۷۰/۹

۲/۹

پاسارگاد

۴۹,۱۴۰

۵۲

۶

۱۲,۰۲۷

۳۰/۲

۲/۷

۴۸/۸

-۱۹/۸

دانا

۶۹,۰۳۴

۴۵/۷

۸/۴

۴۳,۷۹۴

۶۰

۱۰

۸۸

۶/۴

آسیا

۸۴,۱۴۱

۴۳/۵

۱۰/۳

۴۵,۸۴۹

۳۸/۴

۱۰/۴

۸۶/۷

۰/۹

ایران

۲۶۱,۹۰۴

۳۷/۹

۳۱/۹

۱۴۶,۸۳۸

۲۶/۲

۳۳/۴

۸۵/۵

-۱/۷

جمع کل

۸۲۰,۲۸۹

۳۷/۹

۱۰۰

۴۳۹,۶۱۵

۳۰/۵

۱۰۰

۸۲/۳

-۱.۳

دولت چقدر اوراق فروخت؟

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

ضریب خسارت

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از

کل(%)

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل(%)

مقدار (درصد)

تغییر (واحد)

آتش سوزی

۳۷,۳۸۷

۵۳/۷

۴/۶

۱۲,۸۱۲

۷۰/۹

۲/۹

۴۹/۰

-۲/۲

باربری

۱۲,۲۵۸

۷۱/۷

۱/۵

۲,۸۱۵

۱۵/۵

۰/۶

۷۰/۸

-۴۱/۰

حوادث

۶,۲۷۳

۲۴/۱

۰/۸

۲,۰۷۳

۲۴/۶

۰/۵

۳۴/۰

-۲/۷

حوادث راننده

۳۳,۵۲۹

۲۸/۰

۴/۱

۲۴,۷۵۲

۳۰/۳

۵/۶

۸۶/۳

-۱۰/۶

بدنه اتومبیل

۷۲,۸۳۶

۶۷/۰

۸/۹

۲۸,۴۶۰

۲۴/۶

۶/۵

۵۱/۳

-۱۲/۴

شخص ثالث و مازاد

۲۷۵,۲۲۹

۳۴/۰

۳۳/۶

۱۷۶,۰۱۳

۲۶/۲

۴۰/۰

۱۰۸/۸

۱/۷

درمان

۱۵۸,۳۲۹

۱۵/۷

۱۹/۳

۱۱۸,۸۵۸

۱۸/۷

۲۷/۰

۸۱/۶

-۳/۸

کشتی

۱۱,۷۵۹

۱۱۹/۶

۱/۴

۴,۸۷۸

۱۸۲/۲

۱/۱

۱۹۳/۹

۵۲/۷

هواپیما

۶,۹۳۸

۵۸/۲

۰/۸

۱,۰۰۴

۲۳۱/۳

۰/۲

۱۲/۳

-۱۳/۹

مهندسی

۱۴,۰۴۶

۴۳/۹

۱/۷

۵,۷۲۷

۲۲۰/۳

۱/۳

۶۲/۹

۳۰/۲

پول

۱۹۷

۱۰۵/۳

۰/۰۲

۲۸

۴۵/۷

۰/۰۱

۲/۵

-۵۱/۸

مسئولیت

۳۷,۲۰۱

۳۸/۹

۴/۵

۱۹,۰۴۱

۵۰/۸

۴/۳

۷۰/۰

۱۰/۲

اعتبار

۱۰۲

۳۰/۷

۰/۰۱

۳

-۱۶۵/۳

۰/۰۰۱

۲۴/۰

نفت و انرژی

۲۸,۵۶۷

۱۱۶/۶

۳/۵

۱,۲۴۴

۱۱۱/۴

۰/۳

۸/۶

-۴۲/۶

زندگی (عمر)

۱۲۵,۲۳۰

۴۴/۹

۱۵/۳

۴۱,۸۹۶

۵۷/۲

۹/۵

۷۹/۰

۳۲/۳

سایر انواع

۴۰۶

۳۶۲/۷

۰/۰۵

۱۱

-۶۰/۸

۰/۰۰۳

۳۶/۷

-۵۲/۷

جمع کل

۸۲۰,۲۸۹

۳۷/۹

۱۰۰

۴۳۹,۶۱۵

۳۰/۵

۱۰۰

۸۲/۳

۱.۳-

در پایان سال قبل همین طور ۱۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال بیمه زندگی(عمر) صادر شد که با رشد ۴۴.۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ سهم ۱۵.۳ درصدی از بیمه های صادره را داشت.

گفتنی است ضریب خسارت بازار بیمه در پایان سال قبل ۸۲.۳ درصد بود که نسبت به سال ۹۸ کاهش ۱.۳ درصدی را نشان میدهد.

 

منبع: رصد روز

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.