به گزارش خط بازار، هدف این تسهیلات پزداختی ، ایجاد ، تأمین سرمایه در گردش ، تعمیر، توسعه ، خرید کالای شخصی و خربد خانه بود که در این میان تأمین سرمایه در گردش با ۹ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال معادل ۶۶.۹ درصد از کل تسهیلات بیشترین سهم را داشت. ایجاد ۱۱.۱ درصد از تسهیلات را را به خود اختصاص داد و یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از سبد تسهیلات را در بر داشت.

 

توسعه با سهم ۸.۴ درصدی یک هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال را مال خود می بیند. و بخش خرید مسکن نیز هنوز با دریافت ۱۸۹ میلیارد و ۵۸۹ میلیارد ریال کمترین میزان تسهیلات ۷ ماهه ابتدایی را داشت.

 

  از کاهش آمار بیکاری تا افزایش 3.5 برابری بیمه بیکاری کدام آمار را باور کنیم؟

تسهیلات پرداختی بانکها در 7 ماهه ابتدایی سال