مدیرعامل بانک تجارت: به دنبال تبدیل شدن به برند مشهور در عرصه کارفرمایی هستیم
مدیرعامل بانک تجارت بر اهمیت برند کارفرمایی در ارتقاء سطح تعامل با نیروهای کارآمد ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان‌ها تاکید کرد و از پیگیری برای تبدیل شدن این بانک به برندی مشهور در عرصه کارفرمایی خبر داد.