اختصاصی خط بازار؛
زیان صد میلیارد یورویی به شرکت‌های آلمانی
شیوع کرونا امر دورکاری را برای شرکت‌های آلمانی الزام‌آور ساخته است. دورکاری راه را برای جاسوسی اقتصادی هموار کرده است. شرکت‌های آلمانی بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در سال در اثر جاسوسی اقتصادی زیان می‌بینند.