اختصاصی خط بازار؛
آیا دلارهای دانگ فنگ به ملک خودروسازی رسیده است؟/آقای وزیر صمت مراقب همشهری ها باش
قطعا وزیر صمت می داند و مقید است به اینکه تحول با باندبازی و سیاسی کاری محقق نخواهد شد لذا باید مراقب گزینه های پیشنهادی برای مدیرعاملی باشد تا هر ملکی نتواند به مُلک سلیمان وارد شود.