میراث شوم ملکه انگلیس برای ایرانیان چه بود؟
اشغال ایران در ۲ جنگ جهانی، کمک ملکه به بقای پهلوی دوم با اجرای کودتای ۲۸ مرداد، حمایت تمام قد از عراق در جنگ تحمیلی و تحریم ایران تنها چشمه‌ای از پرونده سیاه انگلیس و الیزابت دوم است.