ارز دولتی ملزومات دارویی قطع شد
به اطلاع همه شرکت‌های تأمین کننده ملزومات دارویی می رساند که از تاریخ 20 اردیبهشت 1400 ارز ترجیحی به ملزومات دارویی برای واردات تعلق نخواهد گرفت.