شباهت خودروسازی ایران و حکایت کلید ملا نصرالدین
این روزها اخبار زیادی پیرامون صنعت خودروسازی کشور به گوش می رسد؛ تشکیل کمیته پایش، بررسی مصوبه واردات خودرو در مجلس، ورود قوه قضائیه در بحث کیفیت خودروها و مسائلی این چنین به نوعی یادآور شباهت خودروسازای ایران و حکایت کلید ملا نصرالدین شده است.