پیام انتصاب مسئول جدید ایران در موساد چیست؟
تغییر مقامات ارشد سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس (موساد) بیش از آن‌که نشان از پوست‌اندازی این سازمان در مواجهه با ایران باشد، بیانگر تعارضات شدید حاکم میان مقامات این رژیم بر سر چگونگی ترسیم استراتژی تقابل با کشورمان است.