جمع‌آوری مراکز کاهش آسیب به قیمت راه‌اندازی یک «دهکده»؟
افزایش تعداد معتادان تهران بدلیل فعالیت مراکز کاهش آسیب و به دنبال آن احتمال انتقال این مراکز به خارج از شهر تهران و همچنین ایجاد دهکده سلامت معتادان در حالی طی یکماه گذشته از سوی پلیس مبارزه با موادمخدر مطرح شد که واکنش‌های کارشناسان حوزه اعتیاد را در پی داشت