طنز تلخ استیضاح وزیر کشور
در ادوار مختلف مجلس تجارب گوناگونی از اختلافات دولت و مجلس را شاهد بودیم؛ مجلس اول که رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور در آن داده شد، مجلس‌های بعدی که یک‌جا بر سر پرونده‌های اقتصادی، یک‌جا برای تصمیمات درمورد طرح‌های حمایتی، یک‌جا به دلیل انتصابات و خیلی موارد گوناگون دیگر دست به چنین تصمیماتی زدند.