اختصاصی خط بازار؛
ایرادات اساسی به طرح فیروزه ای ایران خودرو/آیا رکوردهای تاریخی فساد دوباره تکرار می شود؟
سؤال این است که آیا با جابجا شدن مأموریتها، آیا فساد و انحصار از بین می رود و یا فقط از جایی به جای دیگر منتقل می شود؟ چه تضمینی وجود دارد که اگر به جای ساپکو، معاونت تأمین ایران خودرو مأموریت تأمین را به عهده بگیرد این مسائل حل شود خصوصا اینکه یکبار در سالهای 97 و 98 این تجربه انجام شده است.