یک روزنامه نگار خبر داد:
ورود مردان به واگنِ زنان در متروی تهران
یکی از زنانِ روزنامه نگار از مشاهدات روزانه خود در خطوط حمل و نقل متروی تهران در چند هفتهِ اخیر؛ نوشته و خواستارِ عمل به قانون و توجه مسوولان شرکت مترو به وظایفشان شده است.