این مطلب را متاهل‌ها اصلا نخوانند!
گاهی اوقات مجرد بودن می‌تواند به افراد احساس آزادی و قدرت بدهد. شما می‌توانید هر کاری انجام دهید بدون این که نگران کاری باشید که شریک عاطفی‌تان انجام می‌دهد.