اختصاصی خط بازار؛
تفاوت اصلی تیم جدید مدیریتی ایران خودرو با سایپا؛ از مدیرعامل تکنوکرات تا اختلاف در هیئت مدیره
از گفت و شنودها این گونه تحلیل می شود که هماهنگی در هیئت مدیره ایران خودرو به مراتب بیشتر از هیئت مدیره سایپا است. ظاهرا در یکی از تیم ها تک روی مدیرعامل صدای اعضای هیئت مدیره را درآورده است.