تکلیف مالیات سیگار چه شد؟
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، در پی مخالفت مجلس با افزایش چند برابری مالیات سیگار، تولیدکنندگان این محصول در سال آینده باید مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی برای مواد اولیه شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی، مالیات بر عملکرد و حق انحصار بپردازند.
مالیات سیگار کاهش نداشته است/ جولان تنباکوی تقلبی
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، با اشاره به لزوم اجرای ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گفت که بیش از ۵۰ درصد تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق یا تقلبی است و مالیات سیگار هم کاهش نیافته است.