جزئیات طرح مالیات بر مجموع درآمد
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور گفت: در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است.