مالیات بنگاه‌های اقتصادی پرسود، تقریباً هیچ
دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتری مالیات را می‌پردازند، اما از کمترین رفاه هم برخوردار نیستند. آیا واقعاً دولت تصمیم به مالیات گیری از ثروتمندان دارد یا فقط یک مصاحبه درمانی نمایشی در راستای تزریق مسکن به فقرا بوده است؟