مافیا سیگار قوی تر از خودرو؛ تولید سیگار سرطان زا بدون مالیات!
طبق ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶، دولت مکلف است هر سال از محل افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد؛ این یعنی از آن سال تاکنون باید ۱۶۰ درصد بر مالیات بر شرکت‌های دخانیات افزوده می‌شد،