غصه های هزارویک شهر قطعه سازی؛
حرف های شنیدنی جعبه سیاه حاجی قطعه سازی/اطلاعات سپاه سری به انبار بزرگ اسلامشهر بزند+اسناد
اینکه در ساختار تو در تو با چندین لایه های مختلف نظارتی، برخی قطعات خط تولید در ابعاد وسیع سر از بازار و انبار اسلامشهر درمی آورد نه تنها قابل اغماض نیست بلکه نشان از دستان قدرتمند حاجی است که یک دست آن در دستان مافیای انجمنی است و دست دیگر آن در دستان برخی مدیران شرکت های تامین کننده می باشد.