دلنوشته مردان سرزمینم به زنان بی حجاب
من فقط دلم برایت سوخت که چطور از این همه حق، حق آرامش، حق امنیت، حق محیط پاک، حق مترو و اتوبوس امن حق انسان حق خانواده سالم و... فقط «حق لخت شدن» را به عنوان «حقوق زن» به تو فهماندن.