عقب افتادن بیش از ۱۱ میلیون آمریکایی در پرداخت اجاره منزل؛
میلیون‌ها آمریکایی با تخلیه اجباری مسکن روبرو خواهند شد
بیش از ۱۱ میلیون آمریکایی در پرداخت اجاره منزل خود عقب افتاده‌اند و ممکن است در ماه ژوئن و با خاتمه برنامه ملی حمایت از مستأجران با تخلیه اجباری مسکن روبرو شوند.