تخلف ۹۲ هزار میلیارد ‌در فولاد مبارکه!/گزارش تفحص به صحن مجلس رسید
عضو هیئت تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: گزارش نهایی تفحص از فولاد مبارکه اواخر هفته گذشته از سوی هیئت رئیسه جدید کمیسیون صنایع به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده که امیدواریم در اولین فرصت در دستور کار جلسات صحن قرار گیرد.