سرنوشت نامعلوم پرونده تخلف ۱۶میلیون یورویی شرکتی که به جای روغن، آب وارد کرد!
سکوت گمرک درباره تخلف بزرگ ارزی
یک تخلف ارزی بزرگ که در سکوت خبری گمرک گم شد؛ یک شرکت واردکننده کالای اساسی در سال ۹۹ حدود ۸ تا ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی دولتی دریافت کرد، اما به جای روغن، آب ترخیص کرد!