تهدید پنهان، استراتژی های تخریب مدیران
امروزه سازمانها در سایه مدیریت، متمایز می‌شوند و روح مدیریت با نیروی انسانی تعالی می‌یابد. با درک این موضوع ارتباط بین مدیران و کارکنان شاه کلید استحکام و موفقیت همه سازمانهاست. اما تعارض منافع می‌تواند بین این دورکن اصلی شکاف عظیمی ایجاد کند، و باعث رفتارهای مخرب متنوعی شود.