تحول صنعت بیمه با بهادار شدن اوراق ریسک در بودجه ۱۴۰۱
رئیس‌ کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه با خرید ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سهام افزایش یافته گفت: بهادار کردن اوراق ریسک بیمه‌ای دیگر اتفاق مهمی است که اگر در بودجه ۱۴۰۱ تصویب شود، صنعت بیمه را متحول می‌کند.