از تخلفات 1000 میلیارد تومانی گهر زمین چه خبر؟
پس از تهیه و انتشار گزارش تخلف مالی 92 هزار میلیارد تومانی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، موضوع رسیدگی به تخلفات سایر شرکتها و مدیران دولتی در دوره های قبل مورد توجه افراد و رسانه های مختلف قرار گرفته و خواستار رسیدگی به آنها در قوه قضاییه هستند.