اختصاصی خط بازار؛
روشهای مطمئنی که می توان به ونکوور کانادا مهاجرت کرد
طبق آخرین اعلام دولت جزئیات پذیرش ونکوور در استان بریتیش کلمبیا منتشر شد. در ادامه ما جزئیات 3 دوره آخر صدور دعوتنامه ها را به تفیکی بیان می کنیم. توجه کنید که بریتیش کلمبیا برای سه گروه کلی مهاجر الان می پذیرد