عزل فوری یک مدیر بورسی
رئیس اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از سمت خود برکنار شده که گفته می‌شود این برکناری با نظر مستقیم مجید عشقی انجام گرفته شده است.