اختصاصی خط بازار
بزرگ‌ترین بذر جهان
این بذرهای ۲۵ کیلویی برای دانشمندان، گردشگران و قاچاقچی‌ها جذاب هستند