بازگشت لبنانی‌ها به عصر اجاق هیزمی
در بیش‌تر مناطق لبنان اجاق‌های چوبی در حال بازگشت هستند و مردم را به دهه‌ها و سال‌ها قبل باز می‌گردانند و تعداد فزاینده‌ای از مردم گاز را برای پخت و پز را کنار می‌گذارند و اجاق‌هایی مناسب برای چوب می‌سازند.