اختصاصی خط بازار؛
استفاده از خط لوله گاز بعنوان سلاح
در حالی که جهش بهای انرژی در سراسر اروپا باعث شده است مردم در بسیاری نقاط مجبور به پرداخت پول خیلی بیشتری برای گاز شوند، روسیه استفاده از انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی را رد کرده است.