۵۱ درصد ظرفیت سدها خالی است
با وجود ۲۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور، درحال حاضر حدود ۴۹ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و حدود ۵۱ درصد این ظرفیت خالی است.
“مافیای آب” عامل اصلی بحران کم آبی در ایران
"آب ژرف" در مصارف شرب,کشاورزی و صنعت قابل استفاده است اما عدم مطالعه کافی و مافیای آب باعث شده تا از این ظرفیت استفاده نشود! اینکه ادعا میکنند منابع آب ژرف شور هستند یا مواد رادیواکتیو دارند، این افراد اطلاعات زمین‌‌شناسی کافی ندارند یا مغرض هستند.
در بحران کم آبی؛ ۸۷ درصد باغات کشور آبی است
در شرایطی که کشور در سالهای اخیر با بحران آبی مواجه است و تدبیر مسئولین در خصوص تغییر رویه کشاورزی بدون نتیجه باقی مانده مشخص می شود که در سال ۹۹ بیش از ۹۴ درصد میزان تولید محصولات باغبانی کشور آبی بوده و بقیه به صورت دیم برداشته شده است.