بحران مالی در انتظار جهان است؟
بانک مرکزی آمریکا میزان نرخ بهره را در ۱۶ مارس، از ۰.۲۵ به ۰.۵ درصد افزایش داد که به گفته صاحبنظران، اثراتی در بازار‌های بین المللی خواهد گذاشت.