اظهارات نگران کننده درخصوص قریب الوقوع بودن بحران صندوق های بازنشستگی
چالش سیستم بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی به زودی نمایان می شود و در سیستم هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق ها هم اکنون هم هزینه های بزرگی به بودجه عمومی کشور وارد می شود. اگر از امروز تصمیم به تغییرات گرفته شود، نتیجه آن در 10 سال دیگر ظاهر شود شود ولی از آن ناگزیریم