نقش تعیین کننده ابزارهای تعهداتی در مدیریت نقدینگی
مدیر عامل بانک رفاه کارگران در معیت دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران عالی نظام بانکی کشور با هدف شرکت در جلسه شورای هماهنگی مدیران بانکی و فعالان اقتصادی استان فارس، به این استان سفر کردند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تشریح کرد:
راهکارهای موثر در توسعه بانکداری اسلامی
مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: در کشورهایی که بانکداری اسلامی رونق دارد و موسسات مالی خود را ملزم به رعایت اصول اسلامی می‌دانند در صورتی که بانکی با قوانین شریعت انطباق نداشته باشد، "ریسک شریعت" پیدا می کند.