عزل شیرین وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم/پایان جولان مافیای شبه دولتی تهرانی ها در جاده مخصوص/منتظر تغییرات بزرگ در خودروسازی باشید
بیراه نیست اگر گفته شود با عزل شیرین فاطمی امین، جاده مخصوص یک نفس تازه کشید چرا که عنان یک صنعت به این مهمی در اختیار یک تهران نشین نابلد و باندباز بود.