استخر مختلط مادر و کودک در مشهد+سند
استخر مخلوط مادر و کودک در مشهد با حضور مادران و پسران 8 ساله با مجوز آموزش شنا، به طور عجیبی بدون هیچ گونه شکایت و انتقادی برای همزمانی با سانس دختران در تبلیغات مشهدی به نمایش گذاشته شده است.