اضلاع شش گانهٔ آشوب در ایران، در چه شرایطی قرار دارند؟

به گزارش خط بازار؛ اغتشاشات اخیر در کشور ابعاد و بازیگران مختلفی دارد که در واقع یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه کشور بوده است. ضلع اول: رسانه به محوریت اینترنشنال مجبور شد از شدت فشار و تهدیدات، انگلیس را رها کند و به امریکا برود. در حالیکه عابر بانکش یعنی عربستان با ایران وارد

این ویدئو غیر عادی است
اخیرا یک ویدئو غیرعادی در فضای رسانه منتشر شده که حاوی هشدارهای جدی امنیتی اجتماعی و سیاسی است.