بحران تورمی در ترکیه
بانک مرکزی ترکیه پیش از این در ۲ شهریورماه پس از ۲۷ ماه روند کاهشی نرخ بهره، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد.
راه اندازی «کریدور شمال-جنوب جدید» با قطار روسیه-عربستان/تغییر بزرگ ژئواکونومیک با محوریت ایران
نخستین قطار اعزامی روسیه به عربستان سعودی که از خاک ایران عبور کرد از چنان اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برخوردار است که در صورت ادامه سیر این قطار، باید شاهد تغییراتی بزرگ در ترانزیت کشور بود.
۵ تأثیر مهم بریکس پلاس بر اقتصاد جهان
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا با اشاره به ۵ تاثیر مهم بریکس پلاس بر اقتصاد جهان معتقد است این سازمان باعث گسترش تجارت جهانی و کاهش نفوذ غرب و زوال تدریجی سلطه دلار در اقتصاد جهان خواهد شد.
موفقیت های دولت سیزدهم؛
افسار نقدینگی کشیده شد
کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار روی نرخ تورم در کشور همواره مطرح بوده و در همین راستا بانک مرکزی نیز یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود را همین موضوع قرار داده است.