کیفیت زندگی در ایران فقط از ۴ کشور بالاتر است
رضایت داشتن از زندگی در یک کشور و یک زندگی باکیفیت می‌تواند به معیارهای اقتصادی چون قدرت خرید و هزینه‌های زندگی و معیارهای اجتماعی مانند زمان ماندن در ترافیک و خدمات درمانی بستگی داشته باشد.