افزایش هزینه‌های مالی و زیان شرکت، با افزایش استقراض ایران‌خودرو!

جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته منفی بوده است که بیانگر عدم توانایی شرکت در تأمین هزینه‌های تولید طی این سال‌های می‌باشد
کد خبر : 17507
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 شهریور 1400 - 15:22

به گزارش خط بازار، جریان نقدی حاصل از تأمین مالی طی دو فصل گذشته شرکت ایران خودرو مثبت بوده که دلیل آن افزایش استقراض شرکت و در نتیجه افزایش هزینه‌های مالی آن از یک سو و افزایش زیان شرکت طی این دوره از سوی دیگر بوده است!

 بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتشره ، صورت جریان وجه نقد شرکت طی پنج سال اخیر به صورت زیر می‌باشد:

 

گردش جریان وجه نقد سالانه سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷ سال ۹۸ سال ۹۹
فعالیت‌های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات ۲۷,۳۲۳,۷۱۰ ۱۱,۶۴۴,۶۳۴ ۲۱,۵۶۸,۶۶۳ ۱۴,۸۳۵,۹۲۱ ۱۵,۸۳۳,۸۹۹
مالیات بر درامد پرداختنی ۰ ۰ ۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۲۷,۳۲۳,۷۱۰ ۱۱,۶۴۴,۶۳۴ ۲۱,۵۶۸,۶۶۳ ۱۵,۰۸۵,۹۲۱ ۱۶,۴۳۳,۸۹۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۷,۷۰۳ ۶,۷۵۱ ۱۹,۱۵۸ ۴۲۰,۸۲۵ ۱,۴۴۶,۵۵۹
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۷۴۶,۱۵۳ ۳,۲۳۸,۵۱۳ ۲,۰۶۴,۷۵۶ ۸۴۰,۶۷۶ ۳,۰۴۶,۱۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود ۰ ۸۸ ۰ ۷ ۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود ۲۶,۹۶۰ ۵۳۹,۷۱۲ ۲۰۴,۳۵۸ ۷۰,۹۴۳ ۳۳۰,۵۸۲
وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۹۷,۵۲۷ ۳۷,۲۶۱ ۲۹۲,۹۳۲ ۳,۳۲۶,۴۷۱ ۲,۸۱۶,۴۲۸
وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۲,۵۰۴,۵۷۸ ۶,۰۹۵,۷۶۳ ۱۸۳,۰۸۱ ۱,۶۶۳,۵۹۱ ۰
سود دریافتنی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۸۶۹,۵۱۹ ۱,۳۳۵,۱۷۰ ۶۴۴,۰۳۷ ۵۴۳,۳۱۳ ۴۶۰,۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS ۱۴,۲۰۲,۹۴۲ ۸,۴۹۴,۷۱۸ ۱,۴۹۶,۰۶۸ ۱,۷۱۵,۴۰۶ ۱,۳۴۶,۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی ۱۳,۱۲۰,۷۶۸ ۳,۱۴۹,۹۱۶ ۲۳,۰۶۴,۷۳۱ ۱۳,۳۷۰,۵۱۵ ۱۵,۰۸۷,۲۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی
وجوه دریافتنی حاصل از استقراض ۶۴,۹۰۹,۱۹۷ ۷۹,۷۲۴,۶۳۱ ۶۴,۸۵۷,۷۳۱ ۱۰۳,۸۵۸,۶۰۵ ۱۹۵,۶۴۹,۵۰۵
بازپرداخت استقراض ۶۵,۰۲۵,۱۰۵ ۷۳,۵۷۳,۷۲۱ ۴۳,۱۰۳,۳۶۲ ۶۶,۷۳۰,۳۲۸ ۱۷۰,۶۵۴,۲۸۶
سود پرداختنی بابت استقراض ۱۱,۴۴۷,۹۵۱ ۹,۴۶۵,۵۷۸ ۸,۰۷۴,۷۳۰ ۱۸,۴۷۱,۰۷۷ ۲۵,۲۲۱,۲۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ۰ ۳,۰۸۷,۲۰۵ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۰ ۲,۶۷۰,۷۶۶ ۴۱۶,۴۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۱۱,۰۰۵,۴۲۲ ۶,۶۱۵,۹۶۱ ۲۰,۴۸۲,۶۵۳
سود سهام پرداختی ۷۸,۵۷۶ ۱۵۳,۱۰۱ ۶۹,۸۴۹ ۵,۸۲۰ ۴,۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی IFRS ۱۱,۶۴۲,۴۳۵ ۳,۴۶۷,۷۶۹ ۲۴,۶۱۵,۲۱۲ ۲۵,۶۷۷,۹۶۰ ۱۹,۸۳۱,۷۰۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد ۱,۴۷۸,۳۳۳ ۳۱۷,۸۵۳ ۱,۵۵۰,۴۸۱ ۱۲,۴۳۸,۲۶۵ ۵,۰۴۸,۷۰۹
مانده وجه نقد در ابتدای دوره ۲,۳۲۷,۰۴۵ ۳,۸۱۶,۵۶۵ ۳,۵۴۲,۳۱۰ ۵,۶۰۱,۱۹۳ ۱۸,۱۵۱,۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز ۱۱,۱۸۷ ۴۳,۵۹۸ ۵۰۸,۴۰۲ ۱۱۱,۷۴۱ ۶۶۸,۸۲۳
وجه نقد در پایان دوره ۳,۸۱۶,۵۶۵ ۳,۵۴۲,۳۱۰ ۵,۶۰۱,۱۹۳ ۱۸,۱۵۱,۱۹۹ ۲۳,۸۶۸,۷۳۱

 

همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان دید، جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته منفی بوده است که بیانگر عدم توانایی شرکت در تأمین هزینه‌های تولید طی این سال‌های می‌باشد و نمود آن را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت و زیان ناخالص طی این سال‌ها مشاهده نمود.

نبود فرصت های سرمایه گذاری در ۲ سال فعالیت مقیمی بر ایران خودرو!

همچنین طی دو سال گذشته جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی شرکت مثبت بوده است که در واقع بیانگر نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت حداقل از نظر مدیریت شرکت طی این سال‌ها بوده است چنانکه با توجه به منفی بودن جریان نقد حاصل از فعالیت، شرکت طی این سال‌ها به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش، اقدام به فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود نموده است.

در نهایت نیز جریان حاصل از فعالیت تأمین مالی می‌باشد که با توجه به نیاز شرکت به نقدینگی طی این سال‌ها و استقراض‌های انجام شده، به صورت ارقام مثبت در گزارش‌ها ذکر شده است. نکته قابل توجه اما تأمین نقدینگی مورد نیاز و مثبت شدن این ارقام از راه استقراض با هزینه بالاتر از افزایش سرمایه می‌باشد چنانکه طی این سال‌ها شاهد افزایش روز افزون هزینه‌های مالی از یک سو و افزایش زیان شرکت از سوی دیگر می‌باشیم.

موارد مذکور در بالا طی جریان نقد فصلی شرکت و به ویژه در سال جاری نیز قابل مشاهده است:

 

خلاصه جریان وجه نقد فصلی ۱S99 ۲S99 ۳S99 ۴S99 ۱S1400
فعالیت‌های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات ۴,۹۶۷,۴۵۱ ۱۵,۶۲۰,۴۰۳ ۴,۴۲۶,۹۰۱ ۲۲,۰۵۹,۹۵۰ ۵,۱۱۳,۵۹۹
مالیات بر درامد پرداختنی ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۴,۹۶۷,۴۵۱ ۱۵,۴۷۰,۴۰۳ ۴,۴۲۶,۹۰۱ ۲۲,۵۰۹,۹۵۰ ۵,۱۱۳,۵۹۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود ۰ ۱۰۸,۳۸۹ ۸۳,۱۴۰ ۱,۴۲۱,۳۱۰ ۰
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود ۳۰۸,۶۶۱ ۱,۷۲۴,۵۴۰ ۰ ۱,۰۱۲,۹۲۷ ۱,۶۸۳,۲۵۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ ۰ ۳۳۰,۵۸۲ ۰
وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱,۰۹۷,۹۴۵ ۱,۹۷۹,۴۸۸ ۳۹ ۲۶۱,۰۴۴ ۱۹۳,۲۵۰
وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳۱۲,۶۷۱ ۳۱۲,۶۷۱ ۰ ۰ ۰
سود دریافتنی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۹۷,۴۰۶ ۹۵,۸۳۹ ۱۱۰,۶۱۹ ۱۵۶,۵۳۹ ۱۳۵,۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS ۵۷۴,۰۱۹ ۷۷۱,۸۴۷ ۲۷,۵۱۸ ۲۶,۷۰۴ ۱,۳۵۴,۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی ۴,۳۹۳,۴۳۲ ۱۶,۲۴۲,۲۵۰ ۴,۳۹۹,۳۸۳ ۲۲,۵۳۶,۶۵۴ ۶,۴۶۸,۰۷۳
فعالیت‌های تأمین مالی
وجوه دریافتنی حاصل از افزایش سرمایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجوه دریافتنی حاصل از استقراض ۳۷,۲۸۸,۸۶۳ ۴۴,۷۲۳,۸۹۴ ۴۴,۹۶۴,۵۷۸ ۶۸,۶۷۲,۱۷۰ ۳۶,۸۶۷,۰۹۹
بازپرداخت استقراض ۳۲,۲۶۱,۴۵۶ ۴۷,۴۳۵,۱۶۷ ۳۹,۵۲۳,۶۸۱ ۵۱,۴۳۳,۹۸۲ ۳۹,۹۳۴,۹۸۷
سود پرداختنی بابت استقراض ۴,۰۸۰,۶۳۶ ۶,۵۵۵,۷۹۲ ۹,۳۱۹,۷۱۰ ۵,۲۶۵,۱۴۸ ۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت ۷۸,۰۳۰ ۲۷۳,۶۷۸ ۴۱۱,۶۰۹ ۳۴۶,۸۷۸ ۳۱۶,۷۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ۳,۰۶۸,۷۳۴ ۲,۵۱۵,۶۳۳ ۲,۸۴۲,۸۳۴ ۱۷,۷۴۱,۱۲۰ ۱۵,۲۶۹,۴۴۷
سود سهام پرداختی ۴۹۶ ۲,۱۲۳ ۶۳۲ ۹۶۸ ۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی IFRS ۳,۹۳۶,۴۸۳ ۷,۰۲۶,۷۳۷ ۷,۱۳۳,۸۸۸ ۳۰,۰۵۵,۸۵۱ ۱۱,۸۸۳,۹۸۴
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد ۴۵۶,۴۵۳ ۹,۲۱۵,۰۱۷ ۱۱,۵۳۳,۲۷۱ ۷,۸۲۳,۴۱۶ ۵,۴۱۶,۳۳۸
مانده وجه نقد در ابتدای دوره ۱۸,۱۵۱,۱۹۹ ۱۷,۸۵۸,۹۳۶ ۱۹,۵۹۸,۵۰۷ ۱۶,۱۳۴,۰۳۹ ۲۳,۸۶۸,۷۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز ۱۶۴,۱۹۰ ۴۳۹,۳۶۸ ۱۵۳,۹۸۹ ۸۸,۷۲۴ ۱۹۱,۹۶۴
وجه نقد در پایان دوره ۱۷,۸۵۸,۹۳۶ ۲۷,۵۱۳,۳۲۱ ۱۶,۱۳۴,۰۳۹ ۲۳,۸۶۸,۷۳۱ ۲۹,۴۷۷,۰۳۳

 

همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان دید طی سه فصل گذشته جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت منفی بوده است که نشان دهنده عدم کفایت نقدینگی حاصل از فروش برای تأمین هزینه‌های عملیاتی شرکت و درنتیجه زیان سازی آن می‌باشد.

نقدینگی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه خرج نشد!

از طرفی اما طی سه ماهه نخست سال جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت منفی بوده است اما این ارقام منفی به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت نمی‌باشد و همان‌طور که می‌توان دید نقدینگی مذکور نه به منظور تحقیق و توسعه که به منظور خرید دارایی‌های ثابت هزینه شده است و درنهایت تداوم نقدینگی موجود را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

خاطرنشان می شود که جریان نقدی حاصل از تأمین مالی نیز طی دو فصل گذشته مثبت بوده که دلیل آن افزایش استقراض شرکت و در نتیجه افزایش هزینه‌های مالی آن از یک سو و افزایش زیان شرکت طی این دوره از سوی دیگر بوده است.

 

 

 

 

 

منبع: جهان اقتصاد

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.